Barcode

Stadig flere mennesker får sin arbeidsplass eller bolig i OperaKvarteret i Bjørvika. Når det står ferdig vil det bo mennesker i ca. 380 boliger, og rundt 10 000 mennesker vil ha sin arbeidsplass her.

Fakta om
eiendommen

OperaKvarterets hjemmeside

Kontakt

Jørn Seljelid

Direktør strategi og forretningsutvikling Send e-post

Petter Eiken

Rådgiver Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

En ny bydel ved landets største kollektivknutepunkt

I 2007 ble det første bygget i rekken ferdigstilt, PwC-bygget. Dette er et kontorbygg med handels- og næringslokaler i første etasje. OperaKvarteret omtales ofte også som Barcode.

Til sammen har Oslo S Utvikling oppført åtte kontorbygg og det niende og siste kontorbygget ble påbegynt i januar 2015. I tillegg er det ferdigstilt to boligbygg og de siste tre boligbyggene er under oppføring. I tilknytning til boligbyggene vil det også bli etablert en barnehage. To av kontorbyggene har leiligheter i de øverste etasjene. Barcode-rekken inneholder også tre kjelleretasjer som er sammenhengende gjennom hele området. Alle bygg skal være ferdigstilt i løpet av 2016.

OperaKvarteret utvikles av Oslo S Utvikling AS (OSU). OSU er et felleseid selskap med tre likestilte eiere; Linstow AS, Entra Eiendom AS og ROM Eiendom AS, og er det største Single Purpose-selskapet tilknyttet ROM.

OperaKvarteret har en spennende og unik arkitektur som har engasjert mange. En rekke av høye hus med smale gater som skiller byggene fra hverandre. Den unike bygningsmassen har fått internasjonal oppmerksomhet og flere av bygningene har fått internasjonale priser for god design.

OperaKvarteret representerer en miljøvennlig byutvikling i Oslo. Med gangavstand til Oslo S kan de aller fleste som har arbeidsplassher reise kollektivt til jobb. Det er etablert få parkeringsplasser i området. I tillegg vil hovedgaten gjennom Bjørvika, Dronning Eufemias gate, få gode kollektive løsninger. Det blir til sammen syv allmenninger som skal fungere som bindeledd mellom OperaKvarteret og indre bydeler.

PWC-bygget var det første bygget i rekken og ble innflyttet i slutten av 2006.

KLP-bygget, et kombinasjonsbygg, som − i tillegg til å være KLPs nye hovedkontor − rommer 53 leiligheter. 1. etasje inneholder utleiearealer for forretninger, bevertning og kulturformidling. KLP-bygget ble ferdigstilt i 2010. 

Deloitte-bygget vil ligge mellom KLP-bygget og Stasjonsallmenningen, og er planlagt som et kontorbygg. Deloitte har inngått avtale om å leie kontorarealet. Byggets to første etasjer vil inneholde publikumsrettede funksjoner mot Stasjonsallmenningen og Dronning Eufemias gate. Det er lagt til rette for å etablere kaféer og restauranter med mulighet for uteservering. Bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2013.

Visma-bygget tilbyr funksjonelle og moderne kontorarbeidsplasser til rundt 800 personer, med publikumsrettede funksjoner som forretninger og bevertning i 1. og 2. etasje. Bygget ble ferdigstilt våren 2011.

DNBs nye hovedkontor vil bestå av tre bygninger på tilsammen 80 000 kvadratmeter. Grunnsteinen ble lagt ned i 2010. Det første bygget ble ferdigstilt høsten 2012, og de øvrige byggene ble ferdigstilt 2013.