Detaljregulering for Drammen stasjon/Dr. Hansteinsgate – Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 25. oktober 2016, vedtatt å legge forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for del av 110/531, Drammen stasjon/Dr. Hansteinsgate, ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven § 12-10 med følgende endringer i bestemmelsene:

  • Punkt § 2.5 a) Parkering suppleres med følgende: ”For differansen mellom dette kravet og kommunens gjeldende norm skal parkeringskravet oppfylles ved frikjøp.
  • Punkt § 2-1.1 Før tillatelse til tiltak suppleres med et nytt punkt c):Før det gis tillatelse til tiltak innenfor utbyggingsfeltene A1, A2 skal forlengelsen av gangvei G1 til perronger og elvepromenaden være avklart, se § 3.2.1og § 5-1.

Høringsfrist er 5. januar 2017.

Les mer på Drammen kommunes hjemmeside