Lillehammer skysstasjon

"Morgendagens skysstasjon" - et pilotprosjekt for en ny generasjon av kollektivløsninger i Norge.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Per Atle Tufte

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Behov for oppgradering
Lillehammer skysstasjon ble åpnet et par måneder før de Olympiske Vinterleker i 1994, og var da et mønsterprosjekt for hva en moderne skysstasjon skulle være. Nye krav har innhentet oss siden den gang og brukeren skal settes i fokus, dette er bakgrunnen for oppgraderingen av Lillehammer jernbane- og skysstasjon med prosjektnavnet : ”Morgendagens skysstasjon”. Skysstasjonen var tidligere eid av Oppland fylkeskommune, men ble kjøpt av ROM for å få en helhetlig utvikling av denne og selve stasjonen.

Visjon for prosjektet
Visjonen for prosjektet var: ”Lillehammer skysstasjon skal i 2011 fremstå som Norges mest moderne og tidsriktige informasjons- og reisesenter med godt omdømme, med klar identitet, med sterk miljøprofil og med god lokal forankring.”

Morgendagens skysstasjon – Lillehammer
Stasjonen har fått en ny og åpen planløsning med tydelig markert hovedinngang i midtbygget i form av en ”laftekasse”. Denne skal assosiere lokal byggeskikk samtidig som den skal ha et moderne uttrykk.

Det er blitt etablert et reisesenter med de service- og informasjonstjenester som forventes i et regionalt reisesenter. Lillehammer Turistkontor, Den Norske Turistforening og NSBs kundesenter har flyttet inn hit.

Serveringstilbudet er blitt oppgradert og i de øvrige arealene er det kontorer og Vandrehjem for overnatting. Ombyggingen gjøres i samsvar med kravene til universell utforming. Det er lagt opp til gode informasjonsløsninger med bl.a. sanntidsinformasjon for tog og buss.

Målet for prosjektet:
-
Et funksjonelt kollektivknutepunkt med kunden i fokus og med universell utforming
- Gode forbindelser mellom alle reisemidler (tog, buss, taxi)
- Kortids- og innfartsparkering, HC plasser, sykkelparkering
- Målpunkt for reiser, turisme, service, overnatting, opplevelser
- Et godt kommersielt konsept
- Effektiv utnyttelse av eiendommen
- Tilrettelegge for robusthet og fleksibilitet i forhold til fremtidige endringer
- Høy miljøprofil
- Felles terminalfunksjoner 

Utenomhusanleggene:
Utenomhusanleggene var til dels umoderne og tilfredstiller ikke dagens krav verken til løsninger, kapasitet eller universell utfoming. Denne delen av prosjektet ble gjennomført i 2011, og hadde en kostnadsramme på 20 mill kr. Formålet var å gjennomføre tiltak som legger til rette for et godt, fleksibelt og fullverdig knutepunkt. Det skjer ved at utearealene -  som bussterminal, parkering, taxi, gangveier og sykkelparkering - blir universelt utformet.

Dette var et samarbeid mellom ROM, Opplandfylkeskommune, Statens Vegvesen og Lillehammer kommune.