Sundland, Drammen - områderegulering

Bærekraftig bydel med attraktive boliger og arbeidsplasser i frodige omgivelser.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Connie Nyhaven

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Fra 1920-årene og frem til tidlig på 90-tallet var det stor jernbaneaktivitet på det 275 mål store jernbaneområdet på Sundland. Siden da har annen virksomhet begynt å ta over, og det foregår i dag både undervisning, lagervirksomhet, bryggeridrift, fotballskole osv. i de tidligere verkstedbygningene på Sundland. Over 1000 mennesker er tilknyttet virksomheten på Sundland, og områdeplanen som ble vedtatt i juni 2015 legger robuste føringer for at transformasjonen kan fortsette og Sundland etter hvert blir en ny, levende bydel i Drammen.

Området ble regulert i 2003, men på grunn av nye forutsetninger knyttet til infrastruktur, var det nødvendig å få på plass en ny regulering som tar med seg det nye veisystemet i tillegg til at det gir robuste rammer for en langsiktig byutvikling. Planarbeidet stoppet opp igjen mellom 2009 og 2012. I mellomtiden ble det forhandlet frem en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune, Jernbaneverket (nå Bane NOR) og ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) som sikrer felles mål for flere store fremtidige prosjekter i Drammen.

Tett samarbeid med kommunen

Arbeidet med reguleringsarbeidet startet opp igjen tidlig i 2013. Det ble først gjort en grundig analyse av planforslaget fra 2009 gjennom et parallelloppdrag. Resultatet av analysen endte med at hovedfokus ble dreiet over til mer helhetlig byutvikling fremfor å skulle løse sektorinteresser som veier, byrom og kulturminnevern hver for seg. Nytt team med arkitekt, landskapsarkitekt, trafikkonsulent og interne krefter fra Drammen kommune og ROM ble satt sammen for å jobbe videre med å finne det beste plangrepet for området. Det har vært en utfordrende og spennende oppgave hvor ROM og kommunen sammen med arkitekten og øvrige fagkonsulenter har jobbet tett for å oppnå en best mulig utnyttelse av området i tråd med hva som er både faglig, økonomisk og markedsmessig realistisk. Parallelt med planarbeidet har vi forhandlet frem en utbyggingsavtale med Drammen kommune.

Bærekraftig bydel med attraktive boliger og arbeidsplasser i frodige omgivelser

Planen ble endelig vedtatt i Bystyret 16.06, og vi har nå sikret oss muligheten for å bygge ut ca 260 000 m2 BRA. Planen foreslår maks. BRA for de ulike byggefeltene, og legger premisser for plassering, høyder og utforming av bebyggelsen. Dette inkluderer også parkering over bakken. Av dette knyttes ca 55 000 m2 BRA til transformasjon av eksisterende bebyggelse. Planen legger til rette for å bygge ca 800 boliger i tillegg til offentlig- og privat tjenesteyting, undervisning og andre næringsfunksjoner. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Sundland kan utvikles som et levende og bærekraftig bydelssentrum med attraktive boligområder i et balansert samspill med øvrige funksjoner. En helhetlig og bevisst arealbruk skal legge til rette for å skape liv i de offentlige rom samt tett integrasjon og sammenheng med omliggende by- og boligområder.

Områdeplan uten plankrav

Store deler av planen er utformet slik at det ikke er krav om detaljplan. Det betyr at vi kan starte rett på byggesak. Samtidig jobber vi videre med forvaltning av eksisterende bebyggelse på en måte som bidrar til å skape nytt liv på Sundland. Her er det et godt samarbeid mellom utviklingsavdelingen og eiendomsavdelingen, og med den nye planen godt forankret både administrativt og politisk i Drammen er dette et veldig bra utgangspunkt å bygge videre på for å etablere Sundland som ny bydel med tydelig og sterk identitet.