Felles konsekvensutredning for utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S

I over 12 år har Bane NOR (tidligere ROM Eiendom AS og Jernbaneverket) jobbet med videre utvikling av Oslo S. Mange andre prosjekter i nærområdet har også vært under planlegging. Plan- og bygningsmyndighetene i Oslo har også gått aktivt inn i prosessen, både gjennom utarbeidelse av et områdeprogram som ble sluttbehandlet i Bystyret i 2012 og som part i Plansamarbeidet som leverte sin rapport i 2013. Plansamarbeidet anbefalte å utarbeide en felles konsekvensutredning for Nye Oslo S, bussterminal over sporområdet og videre utvikling av Postens lavblokk, for å se på de samlede virkninger og om konsekvensene av å gjennomføre prosjektene er akseptable. De tre tiltakshaverne ROM Eiendom AS, Ruter og KLP Eiendom AS utarbeidet den felles konsekvensutredningen som ble oversendt Plan- og bygningsetaten (PBE) i desember 2016 og supplert i april 2017. Klikk her for å lese en kortversjon av konsekvensutredningen

Alt utredingsmateriale med vedlegg finnes også på saksinnsyn på PBEs hjemmeside

Materialet er nå til behandling hos PBE og vil bli behandlet sammen med detaljreguleringsplaner for de tre prosjektene. Ruter har oversendt planmateriale for bussterminalen til PBE, som har varslet at forslaget til detaljregulering for bussterminalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2017.