Knutepunktutvikling

Vi blir flere, og flere vil bo i byene – derfor må byene bygges smartere både av plass- og miljøhensyn. Utfordringen må løses på en bærekraftig måte, og da er fortetting og knutepunktutvikling en del av løsningen.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i landet. I tilknytning til de mange stasjonene landet rundt har vi en rekke sentrale tomter. I dag og i fremtiden vil disse tomtene spille en viktig rolle i å gjøre norske byer tettere, triveligere og mer miljøvennlige.

Samfunnsoppdrag: Fremtidsrettet bruk av eiendomsmassen

Som eier, utvikler og forvalter av all jernbaneeiendom i landet, er det vårt samfunnsoppdrag å bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig bruk av eiendomsmassen. Les videre her

Eiendomsutvikling

To hundre utviklingsprosjekter

Bane NOR Eiendom har rundt to hundre eiendomsutviklingsprosjekter i ulike faser med et totalt utviklingsareal på omkring to millioner kvadratmeter. Som eier av Norges jernbanestasjonene, sitter Bane NOR Eiendom på en rekke store, sentrale tomter. Disse blir i hovedsak utviklet til bolig- og næringsformål. Fortetting rundt kollektivknutepunkt er både god bedrifts- og samfunnsøkonomi, og bidrar til redusert bruk av personbilisme.

Bane NOR Eiendom utvikler både i egen regi eller i samarbeid med private samarbeidspartnere og offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner, NSB P-tog, Bane NOR SF og Statens vegvesen. Våre prosjektsjefer spiller en aktiv rolle i å bidra til gode planer og helhetlige, lokale løsninger.

Se nærmere presentasjon av 44 utvalgte utviklingsprosjekter her.

 

Høye miljømål

Vi har høye miljømål, og BREEAM-NOR «Excellent»-sertifisering som ambisjon for alle våre nye bygg der det er hensiktsmessig. Bane NOR Eiendoms oppfatning er at miljø og økonomi står ikke nødvendigvis i motsetning til hverandre.

Gode miljøbygg gir redusert energiforbruk og dermed reduserte driftskostnader, og bruk av materialer som kan gjenbrukes bidrar til reduserte livssykluskostnader. En eventuell merinvestering i miljøvennlige løsninger vil gi lavere driftskostnader over tid og høyere pris ved et salg. I tillegg til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Utvikler for mange formål

Selv om hovedtyngden av Bane NOR Eiendoms utviklingsprosjekter er til bolig- og næringsformål, har vi også en rekke andre prosjekter. Flere stasjoner har blitt og blir oppgradert til skysstasjoner for å gi de reisende et bedre tilbud med hensyn til fasiliteter og overganger fra tog til buss.

På flere steder samarbeider vi med blant andre kommunene om byutvikling i tilknytning til knutepunktet. I tillegg har vi enkelte prosjekter som omfatter kombinasjonslokaler med lager eller mindre infrastrukturgrep, som f.eks. nedgang til eller bro over spor.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsporteføljen til Bane NOR Eiendom er mangfoldig og forvaltningsansvaret bredt og sammensatt. Av selskapets nesten 1000 bygg, er 336 jernbanestasjoner og holdeplasser med togstopp, og rundt en tredjedel av samtlige er fredet eller vernet.

Bane NOR Eiendom har en viktig kulturarv å forvalte – og vi lykkes best når vi får folk til å ta den i bruk. Det handler om å modernisere og utvikle stasjonene og områdene rundt der det er mulig, og legge til rette for at flest mulig kan reise kollektivt.

På alle stasjoner, og spesielt de vernede og hvor toget kanskje ikke stopper lengre, søker vi etter leietakere som kan gi et løft til nærmiljøet. På mange steder har private leietakere etablert kaféer, butikker, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser. Bane NOR Eiendom legger vekt på å forvalte og utvikle stasjonene på en måte som forener vernehensynet med samtidens krav til utvikling av en konkurransedyktig jernbanedrift.

 

 

 

Variert bygningsmasse

I porteføljen vår har jernbanestasjonene en sentral rolle. I tillegg eier og forvalter Bane NOR Eiendom godsterminaler, verksteder, logistikksentre, kontorer, næringslokaler, restauranter, butikker, kjøpesentre, hoteller, skoler og boliger.

Type bygg  Antall
Stasjoner/holdeplasser 335
Lager 353
Boliger 94
Kontorbygg 65
Verksted 62
Lokstall/vognhall 58
Garasje 45
Parkeringshus 41
Driftsbygg 31
Forretningsbygg 8
Hotell 3
Øvrige 565
Totalt 1660

Stasjoner, stasjoner, stasjoner

Det handler også om å skape levende stasjoner til glede for lokalmiljøene, om det er trafikkgrunnlag til stedet eller ikke. Vi jobber systematisk med å utvikle stasjonene i porteføljen, og kan vise til en rekke vellykkede prosjekter der stasjonene er modernisert og fremstår som et godt fungerende kollektivknutepunkt.

Stasjonsutvikling
Bane NOR Eiendom er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern. Å omskape stasjoner som ikke lenger har det samme trafikkgrunnlaget, krever en stor grad av kreativitet og løsningsorientering. Bruk er den beste form for vern. Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning.

Stasjonene skal være attraktive, godt vedlikeholdte og fremstå positivt for de reisende. Derfor har stasjonsutvikling en sentral plass i Bane NOR Eiendoms virksomhet. 

Skysstasjoner
Lillehammer stasjon var pilotprosjekt for utviklingen av en ny generasjon kollektivløsninger i Norge. Prosjektnavnet var «Morgendagens Skysstasjon» og hadde som mål å fremstå som Norges mest moderne og tidsriktige informasjons- og reisesenter med godt omdømme, med klar identitet, med sterk miljøprofil og med god lokal forankring. Stasjonen ble åpnet i desember 2011. Siden har vi gjort store oppgraderinger på blant annet Gjøvik stasjon og Elverum stasjon.

Energiforbruk og vedlikehold

Bane NOR Eiendom har som mål å være blant de mest effektive, mest miljøorienterte og best likte eiendomsforvalterne i Norge. Våre leietakere er blant de mest fornøyde i landet, viser årlige undersøkelser gjort av Norsk Leietakerindeks.

85 prosent av alle vedlikeholdskostnader knyttet til planlagt vedlikehold. Dette klarer vi takket være tett oppfølging av vedlikeholdet og en bra vedlikeholds-database. Videre har vi satt i stand viktige kulturminner.

Energiforbruket til eiendomsmassen ble i løpet av 2016 redusert med drøyt fem prosent i tillegg en reduksjon i bruk av fossilt brensel på 20 prosent. Bane NOR Eiendom har også tatt i bruk grønne leieavtaler. Ved inngangen til 2015 hadde vi grønt vedlegg til leiekontrakter tilsvarende 35 prosent av utleid areal.