Om oss

- Bane NOR Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom.

2. mai 2017 var en viktig milepæl for Bane NOR i gjennomføringen av Jernbanereformen. Eiendomsselskapet ROM Eiendom tråtte inn i statsforetaket, og Bane NOR Eiendom så dagens lys. Fra den dagen er all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

- Bane NOR Eiendoms ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler. Vi skal også tilby togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom i tall
Eiendomsporteføljen som Bane NOR Eiendom forvalter, har en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.500 bygg og 3.300 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

 

Kontakt oss

Kontaktliste over alle i Bane NOR Eiendom: Klikk her for å finne en ansatt

Bane NOR Eiendom
Sentralbord: 05280 
E-post: post@romeiendom.no
faktura@romeiendom.no

Organisasjonsnr: NO 980 374 505 MVA

Hovedkontor:
Besøksadresse: Schweigaards gate 23, 0191 Oslo
Postadresse: Pb. 1800 Sentrum, 0048 Oslo

Bergen: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen

Kristiansand: Vesterveien 3, 4612 Kristiansand

Skien: Jernbanebrygga 63, 3724 Skien

Stavanger: Jernbanev. 5, PB 200, 4001 Stavanger

Trondheim: Sjøgangen 4/6, 7010 Trondheim

 

Ledergruppen

Fra venstre:

Morten Stray Floberghagen, Direktør driftseiendom

Knut Øivind Ruud Johansen, Direktør stasjoner

Tine Wenner, HR-sjef

Kirsti B. Ward, Direktør eiendomsfaglig stab

Kristin Paus, Direktør marked

Petter Eiken, Konserndirektør

Jan-Tore Iversen, Direktør verksted

Marianne S Aasen, Direktør konsept og plan

Jørn Seljelid, Direktør økonomi og finans

Morten Austestad, Direktør utvikling

Foto: Sune Eriksen
Foto: Terje Borud

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

Bane NOR Eiendom samarbeider med Kirkens Bymisjon om to prosjekter på Oslo S - Norges travleste knutepunkt med over 150 000 personer innom i døgnet. Det er viktig for oss at området oppleves som trygt, trivelig og ryddig.

"SPORET" er et tiltak for å møte og bistå mennesker som er i en vanskelig situasjon. Tre ansatte går oppsøkende på stasjonsområdet, og er tilgjengelige for samtale, råd, veiledning og noe praktisk bistand. I tillegg er det 20 frivillige som går i turnus. På Sporet finnes også et stillerom. Bane NOR Eiendom stiller med lokaler og økonomisk støtte.

Les mer om SPORET

 "Lønn som fortjent" tilbyr vanskeligstilte mennesker lønnet arbeid ved å rydde og plukke søppel på uteområdene rundt Oslo S. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Det å arbeide er med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket. For Bane NOR Eiendom er dette en vinn-vinn situasjon; vi gjør en god gjerning samtidig som vi får et triveligere og ryddigere Oslo S. 

Les mer om Lønn som fortjent

Les mer om Kirkens Bymisjon

Rom for kunst

Kunstprosjekter på Oslo S.

Satsingen Rom for kunst på Oslo S ble initiert i 2001. Intensjonen er å skape positive opphevelser for de mange besøkende og reisende på Oslo S, som er Norges mest besøkte bygg. Vår samarbeidspartner er Kulturbyrået Mesén. 

 

 

Les mer på hjemmesiden til Rom for kunst

Bane NOR Eiendoms historie

Selskapets historie henger sammen med historien til Norsk jernbane. I 1854 fikk Norge sin første jernbane, Hovedbanen på 68 kilometer, som gikk fra Kristiania til Eidsvoll.

Over 30 bygg stammer fra det historiske året 1854 og de neste to ti-årene. Fra 1870-tallet skjøt utbyggingen fart og i dag er over 200 av våre bygg eldre enn 100 år.

1996: Eierskap og ansvar i norsk jernbane ble omorganisert. NSB BA fikk operatøransvaret og Jernbaneverket ble en infrastrukturetat. Sistnevnte fikk ansvaret for jernbanespor, perronger og venterom, elektrisk baneanlegg, signal- og sikringsanlegg, men med en klausul: Selve stasjonene bygget før 1996 med tilhørende områder/tomter skulle fremdeles tilhøre NSB under NSB Eiendom. Fra 1/12-98 ble de driftsuavhengige eiendommene skilt i selskapet NSB Eiendomsutvikling.

2001: De driftsuavhengige eiendommene ble skilt ut i eget selskap pr 1/1-01 med navnet ROM eiendomsutvikling as. Selskapet hadde 17 ansatte. De driftsavhengige eiendommene ble forvaltet av Celexa Eiendomsforvaltning AS, og senere Aberdeen Property Investors.

2006: ROM tar tilbake forvaltningsoppdraget fra Aberdeen Property Investors inkludert en del ansatte som jobbet med porteføljen. Selskapet skifter navn til ROM Eiendom AS, og har rundt 70 ansatte. Ekstern forvalter fikk i oppdrag å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. 1/1-07 blir NSB Eiendom fusjonert inn i selskapet, og ROM blir et fullskala eiendomsselskap som opererer i hele verdikjeden.

2010: Strategi utvides til også å omfatte langsiktig utvikling av fremtidsrettede kollektivknutepunkt samt by- og stedsutvikling for å skape verdier for eier og samfunnet.

Fra 2013: ROM befester sin rolle som landets viktigste knutepunktsutvikler og kan beholde strategisk viktig eiendom i de store byene og utvalgte destinasjoner i InterCity-triangelet.

1/5-2017: ROM Eiendom trer inn i Bane NOR og danner Bane NOR Eiendom. Bane NOR Eiendom forvalter all offentlig jernbaneeiendom og er Norges ledende knutepunktutvikler.

 

ROM-konferansen

ROM Eiendom har arrangert konferanser med aktuelle temaer knyttet by- og stedsutvikling. Eierskapet til våre tomter påligger oss et stort ansvar for å bidra til å løse samfunnsutfordringer den store befolkningsveksten fører med seg. Det omfatter utvikling av velfungerende kollektivknutepunkt som gjør at flere velger å reise kollektivt, og ikke minst bygging av boliger og arbeidsplasser på og rundt disse – slik at veksten kan skje på en bærekraftig måte.

Målgruppen for konferansene er representanter fra regjering og kommuner, forskningsmiljø, infrastrukturselskap og eiendomsbransjen.

 

 

Mer om de ulike ROM-konferansene