Parallelloppdrag for by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon

ROM Eiendom har i samarbeid med Jernbaneverket finansiert to parallelle oppdrag med tema by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. Arbeidet er gjort i samarbeid med Moss kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune.

De to parallelle oppdragene er utført av følgende team:

 • Ghilardi Hellsten arkitekter AS, Karres Brands og Tyrèns
 • C.F. Møller, Dronninga landskap og Rejlers Norge

Jernbaneverket, ROM Eiendom, Moss kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har sammen evaluert de to oppdragene og står samlet bak vurderingene og anbefalingene i evalueringsrapporten. Evalueringsrapporten finner du her

Evalueringsgruppa er godt fornøyd med parallelloppdragene og mener de to teamene har levert gode svar på de utfordringene som inngår i oppgaven. Teamene har spilt inn nye aspekter og ideer til diskusjonen om jernbanestasjonens tilknytning til omgivelsene, knutepunktutviklingen og forholdet til planlegging i tilgrensende områder. Dette er svært nyttig for det videre arbeidet og diskusjonen av helheten i området.

Hvordan kan området gis en god og helhetlig utvikling?

Hensikten med de parallelle oppdragene var å se på helheten i byplangrep for det nye kollektivknutepunktet og den nye bybebyggelsen rundt nye Moss stasjon. Dette er gjort som innspill til Jernbaneverkets reguleringsplan og til andre planer som skal gjennomføres senere som egne planprosesser etter plan- og bygningsloven.

Bakgrunnen for parallelloppdragene er at Jernbaneverket nå utarbeider reguleringsplan for nytt dobbeltspor og jernbanestasjon i Moss. Den nye stasjonen legges i Nyquistbyen og det må bygges en jernbanekulvert fra stasjonen til øst for Kransen. ROM Eiendom har inngått et samarbeid med kommunen ved MKEiendom om utvikling av områdene rundt stasjonen, gjennom selskapet Sjøsiden Moss AS. I tillegg arbeider Statens vegvesen med en bypakke for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Her inngår også løsninger for Rv19 med atkomst til Moss-Horten-fergen. Dette tar utgangspunkt i et vedtak fattet av regjeringen, som innebærer at fergeleiet opprettholdes med dagens lokalisering. Statens vegvesen har også fått i oppgave å legge til rette for utvidelse av fergeleiet med en tredje fergekai. Samtidig har Moss bystyre vedtatt kommunedelplanen for sentrum, som går inn for å flytte fergeleiet til lengre sør i havna. Kommunen utarbeider nå en reguleringsplan for Moss havn. Byutvikling på dagens havnearealer er avhengig av at Moss havn flytter fra de aktuelle områdene og sikres erstatningsarealer ved utfylling sør i havna. Det er altså mange og komplekse planoppgaver i dette området. De er delvis avhengig av hverandre, men har ulik tidshorisont. Dette er utfordrende for arbeidet med å få til en god by- og knutepunktutvikling i området.

Evalueringsgruppas anbefalinger

Evalueringsgruppa har vurdert de to mulighetsstudiene, diskutert en rekke problemstillinger på bakgrunn av dette og kommet med sine faglige vurderinger. Dette er presentert i et eget kapittel i evalueringsrapporten. Evalueringsgruppa anbefaler at ideene, prinsippene og diskusjonene som kommer frem i kapitlet med faglige vurderinger tas med som innspill til utforming av området gjennom de formelle planprosessene.

Evalueringsgruppa ser at det ikke er mulig å anbefale et helt plangrep for området, slik man hadde ambisjon om. Til det er det for mange uavklarte forhold. Evalueringsgruppa anbefaler imidlertid et plangrep for områdene rundt den nye stasjonen og opp mot sentrum. Dette er viktigst i første omgang, siden utbygging av jernbaneanlegget har rask fremdrift og vil gjennomføres først.

Jernbaneutbyggingen kan ikke forsinkes av andre planprosesser. Derfor er det viktig å avklare grensesnitt mot andre planer og avklare avhengigheter. For knutepunktet er det spesielt viktig å avklare infrastruktur som har en avgjørende rolle for hvordan kollektivknutepunktet vil fungere, det vil si busstraseer og atkomst for gående og syklende. På samme måte er det viktig å avklare byutvikling i knutepunktet og byreparasjon mot sentrum.

Evalueringsgruppa anbefaler at det utarbeides en felles visjon og strategi for planlegging i området. Dette kan gi noe å styre etter for å sikre at alle planene trekker i samme retning for en god helhet. Det bør her legges vekt på å skape gode bykvaliteter, utvikle en velfungerende infrastruktur og bygge opp om et godt knutepunkt. Parallelloppdragene og evalueringen kan danne utgangspunktet for å etablere visjon og strategi for planleggingen.

Plangrep ved jernbanestasjonen og opp mot sentrum

Hovedtrekkene i forslaget til plangrep for området rundt stasjonen og opp mot sentrum er:

 • Værlegata og Fjordveien utvikles som to ulike sentrumsakser og med stasjonsinnganger. Det at flere gater forbinder stasjonen med byen, gir robusthet og god bymessig tilknytning.
 • Værlegata utvikles som gangstrøk og ende i et «fjordtorg» i Værlebukta, hvor det etableres en stasjonsinngang.
 • Fjordveien vil være en viktig kollektivtrasé og bør utvikles som urbant byrom. Stasjonsinngang fra Fjordveien og ned på plattformene vil kunne gi mest mulig direkte gangforbindelse mellom jernbanestasjonen.
 • Lokalgatenettet må tilrettelegge et effektivt bussrutenett og at bussholdeplassene kommer nært opp mot stasjonsinngangene. Mye tyder på at knutepunktfunksjonene for kollektivtrafikken bør legges til både Fjordtorget og Fjordveien.
 • Overgangen mellom jernbanekulverten og tilstøtende terreng i Nyquistbyen bør håndteres med bebyggelse langs og over jernbanekulverten.
 • Stasjonsinngang i tilknytning til Steinullbakken vil gi rask adkomst for reisende som kommer til fots eller med sykkel fra de søndre og sørøstre delene av byen.
 • Gjennomgangstrafikken gjennom bydelen Sjøsiden bør begrenses. En interessant løsning som bør vurderes videre, er en kort vegkulvert forbi stasjonen og ut til Jernbanegata. En slik løsning begrenser belastningen fra havnetrafikken på det fremtidige byområdet og fjordtorget. Den forbereder også for en mulig fremtidig flytting av fergekaia, da Jernbanegata og denne kulverten kan bli en fremtidig del av Rv19 frem til fergekaia.
 • Tilrettelegging for syklister kan ta utgangspunkt i det vedtatte hovednettet, men bør justeres for tilpassing til ny jernbanestasjon. Tilretteleggingen for gående kan følge samme hovednett, men bør være mer finmasket.
 • Bystrukturen bør i første omgang fastlegges på overordnet nivå. Byområdet rundt knutepunktet bør gis høy utnyttelse, både for å utnytte potensialet for miljøvennlig transport som ligger i kollektivknutepunktet og for å tilføre mange mennesker til Moss sentrum. Det bør også tilrettelegges for høy kvalitet på bebyggelse og byrom og gode by- og boligkvaliter som ikke forringes av miljøbelastninger med støy og forurensning.

Godt grunnlag for videre samarbeid

Gjennom samarbeidet om parallelloppdragene har de statlige, fylkeskommunale og kommunale partene som vil ha tiltak eller rolle i utviklingen av området, sittet rundt samme bord. Dette er konstruktivt for det videre arbeidet. Knutepunktet og den nye bydelen på Sjøsiden blir summen av mange enkeltprosjekter vi i dag ikke kjenner det endelige innholdet i. Derfor er det viktig å samarbeide for en helhetlig god utvikling av området.