Parallelloppdrag på Kløfta

Vårt datterselskap, Kløfta Bolig AS, gjennomførte i 2016 et parallelloppdrag for et byutviklingsområde på ca. 8,5 daa sør for Kløfta stasjon. Juryen har vurdert Arkitektskaps forslag som det beste, og legger dette til grunn for videre prosjektutvikling.

Bakgrunn
Som grunnlag for regulering og fremtidig utbygging, ønsket vi å finne et godt plangrep og utviklingskonsept gjennom parallelloppdrag.

Gjennomføring av parallelloppdraget
Prosessen begynte med utsending av tilbudsmateriale til syv arkitektteam. Tre team fikk på grunnlag av levert tilbud et betalt oppdrag for å finne et godt konsept for utvikling iht. utsendt oppdragsbeskrivelse.

Kriterier for vurdering og bedømming
Oppdragsbeskrivelsen la vekt på at oppdragsgiver ønsker et tilnærmet rent boligprosjekt, tilpasset markedet, med en høy utnyttelse og urbane knutepunktløsninger.

Juryen har vurdert de innkomne besvarelsene slik de foreligger, ut fra samtlige av evalueringskriteriene i oppdragsbeskrivelsen. 

  • Et tiltalende og økonomisk forsvarlig prosjekt
  • Prosjektets hovedidè og forhold til kommunedelplanen og omgivelsene
  • Tomteutnyttelse, planløsninger, leilighetsmiks og uteoppholdsarealer
  • Fleksibilitet, utviklingspotensialet og utbyggingsetapper
  • Adkomsforhold, parkering og øvrige trafikkforhold (gange, sykkel og bil)
  • Støy og andre miljøforhold

Juryens vurdering
Det er juryens vurdering at alle de tre forslagene viser gode og interessante løsninger som med varierende styrke svarer på kriteriene i oppdragsbeskrivelsen.

Alle har samme utgangspunkt for sitt hovedgrep: Et langstrakt hovedvolum som skaper en «stille side» mot vest og (støyutsatt) østfasade lagt mer eller mindre i byggegrensen mot jernbanesporet. Alle overskrider kommunedelplanens høydebestemmelser som sier max 5 etasjer, men juryen finner ikke dette i seg selv negativt da vi i oppdragsbeskrivelsen har fokusert nettopp på høy utnyttelse.

Alle tre prosjekter kan deles opp i egnede utbyggingsetapper, og alle tilfredsstiller de krav til uteoppholdsarealer som vi la til grunn i oppdragsbeskrivelsen.

Beskrivelse av Arkitektskaps forslag
Foreslått ny bebyggelse fremstår som tiltalende. Forskyvning av blokkene gir en oppdeling og et vennligere preg over den 150 meter lange østfasaden.

Hovedtyngden av leilighetene ligger i fem blokker på 5-6 etasjer. Disse virker godt gjennomarbeidet både mht. struktur, konstruksjon og funksjon. Vertikalføringer er plassert. Byggeriet er rasjonelt med stor repetisjonsgevinst. Valgt takform med mønet lagt skjevt i forhold til blokkene lengderetning gir bebyggelsen et visuelt kjennetegn, men fordyrer og gjør utnytting av loftsetasje vanskelig.

Bebyggelsen forholder seg fint til omgivelsene, herunder det vernede gårdstunet. Atkomst er imidlertid lagt over nabotomt gnr/bnr/ 29/639, og vil kreve avtale med nabo.

Prosjektet viser BRAS 7375 m2, fordelt på 110 leiligheter. Snittstørrelsen blir 67 m2 pr. leilighet.

Planløsningene er svært gode. Fasadelengde 7,5 m mot vest for alle leiligheter i hovedvolumet gir gode proporsjoner i stue og soverom mot stille side og godt lysinnfall i alle rom. Leilighetsmiksen er som etterspurt, men oppgavebeskrivelsens krav til to bad i tre roms leiligheter følges ikke opp.

Prosjektet har som det eneste forsøkt å løse utfordringen med støyen på tomtas nordlige del med et boligvolum i hesteskoform, med stille side inn mot et grønt indre rom. Volumet må bli smalt, og leilighetene vil til dels få innsynsproblemer. Men juryen finner idéen aktuell og interessant. Vi tror at også disse leilighetene kan bli gode, og attraktive som noe rimeligere boligenheter i prosjektet.

Juryens konklusjon
Økonomiske aspekter, ikke minst arealutnyttelsen på tomta, er viktig for oss. Men også god boligkvalitet både innvendig og utendørs er tillagt stor vekt. Tomtas særlige problem, støyen fra jernbane og vei, må være godt håndtert i valgte løsninger. Ut fra en samlet vurdering av alle evalueringskriterier i de tre oppgavebesvarelsene vil juryen anbefale at Arkitektskaps besvarelse legges til grunn for videre arbeid frem mot detaljregulering og forprosjekt.

De to andre teamene som deltok i parallelloppdraget var HRTB Arkitekter (illustrasjon 1) og TAG Arkitekter (illustrasjon 2):

HRTB Oversiktsperspektiv fra vest

Tag_Klofta_Aerial_02

 

Kristine Lileng Holene
Prosjektsjef

Relatert innhold